Chars.SuikaWiki.org

Charinfo — "ﷺ"

Characters

Code point length = 12

Characterﷺ
Code pointU+0026U+0061U+006DU+0070U+003BU+0023U+0078U+0046U+0044U+0046U+0041U+003B
Age1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
ScriptCommon Zyyy Latn Latin Latn Latin Latn Latin Common Zyyy Common Zyyy Latn Latin Latn Latin Latn Latin Latn Latin Latn Latin
Bidi_ClassON L L L ON ET L L L L L
Canonical_Combining_Class0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bidi (Unicode::UCD)ONLLLONETLLLLLON
CJK numeral value------------

Encodings

Unicode encodings
UTF-8 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
UTF-16BE 0x00 0x26 0x00 0x61 0x00 0x6D 0x00 0x70 0x00 0x3B 0x00 0x23 0x00 0x78 0x00 0x46 0x00 0x44 0x00 0x46 0x00 0x41 0x00 0x3B
UTF-16LE 0x26 0x00 0x61 0x00 0x6D 0x00 0x70 0x00 0x3B 0x00 0x23 0x00 0x78 0x00 0x46 0x00 0x44 0x00 0x46 0x00 0x41 0x00 0x3B 0x00
UTF-32BE 0x00 0x00 0x00 0x26 0x00 0x00 0x00 0x61 0x00 0x00 0x00 0x6D 0x00 0x00 0x00 0x70 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x00 0x00 0x00 0x23 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x46 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00 0x00 0x00 0x46 0x00 0x00 0x00 0x41 0x00 0x00 0x00 0x3B
UTF-32LE 0x26 0x00 0x00 0x00 0x61 0x00 0x00 0x00 0x6D 0x00 0x00 0x00 0x70 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x00 0x00 0x00 0x23 0x00 0x00 0x00 0x78 0x00 0x00 0x00 0x46 0x00 0x00 0x00 0x44 0x00 0x00 0x00 0x46 0x00 0x00 0x00 0x41 0x00 0x00 0x00 0x3B 0x00 0x00 0x00
Web encodings
utf-8 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
big5 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
euc-jp 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
euc-kr 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
gb18030 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
gbk 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
ibm866 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-2022-jp 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-10 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-13 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-14 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-15 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-16 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-2 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-3 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-4 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-5 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-6 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-7 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-8 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
iso-8859-8-i 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
koi8-r 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
koi8-u 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
macintosh 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
shift_jis 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
utf-16be 0x00 0x26 0x00 0x61 0x00 0x6D 0x00 0x70 0x00 0x3B 0x00 0x23 0x00 0x78 0x00 0x46 0x00 0x44 0x00 0x46 0x00 0x41 0x00 0x3B
utf-16le 0x26 0x00 0x61 0x00 0x6D 0x00 0x70 0x00 0x3B 0x00 0x23 0x00 0x78 0x00 0x46 0x00 0x44 0x00 0x46 0x00 0x41 0x00 0x3B 0x00
windows-1250 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1251 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1252 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1253 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1254 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1255 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1256 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1257 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-1258 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
windows-874 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
x-mac-cyrillic 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B
x-user-defined 0x26 0x61 0x6D 0x70 0x3B 0x23 0x78 0x46 0x44 0x46 0x41 0x3B

Escapes

Input ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Escapes
HTML/XML decimal &amp&#59;#xFDFA&#59;
HTML/XML hexadecimal &amp&#x3B;#xFDFA&#x3B;
CSS \000026\000061\00006D\000070\00003B\000023\000078\000046\000044\000046\000041\00003B
percent-decode de-UTF-8 ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
en-UTF-8 percent-encode %26amp%3B%23xFDFA%3B
de-\u ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
en-\u \u0026\u0061\u006D\u0070\u003B\u0023\u0078\u0046\u0044\u0046\u0041\u003B
en-\u non-ASCII ﷺ
de-surrogate ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Perl bytes \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x78\x46\x44\x46\x41\x3B
Perl text \x26\x61\x6D\x70\x3B\x23\x78\x46\x44\x46\x41\x3B

String

Input ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Normalization forms
Canonical decomposition ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Compatibility decomposition ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Canonical composition &;#; U+0026 (&) U+003B (;) U+0023 (#) U+003B (;)
NFC (Unicode::Normalize) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
NFKC (Unicode::Normalize) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
NFD (Unicode::Normalize) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
NFKD (Unicode::Normalize) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
NFKD (UN) uc (Perl) lc (Perl) NFC (UN) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Stringprep
Nameprep AllowUnassigned (Net::IDN::Nameprep 1.102) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Nameprep (Net::IDN::Nameprep 1.102) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Punycode decoding
de-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5)invalid digit in input for decode_punycode
de-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500)invalid digit in input for decode_punycode
de-Punycode (IDNA::Punycode 0.03)invalid punycode input
de-Punycode (Mojo::Util) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
de-Punycode (URI::_punycode 1.76)invalid punycode input
de-Punycode (AnyEvent::Util 7.17)punycode_decode: malformed punycode
de-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Nameprep variant (AnyEvent::Util 7.17)ﷺ: disallowed characters (U+26) during idn_nameprep
Nameprep variant for display (AnyEvent::Util 7.17)ﷺ: disallowed characters (U+26) during idn_nameprep
ToUnicode variant (AnyEvent::Util 7.17) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Punycode encoding
en-Punycode (Net::IDN::Punycode 2.5) ﷺ-
en-Punycode (Net::IDN::Punycode::PP 2.500) ﷺ-
en-Punycode (IDNA::Punycode 0.03) ﷺ
en-Punycode (Mojo::Util) ﷺ
en-Punycode (URI::_punycode 1.76) ﷺ
en-Punycode (AnyEvent::Util 7.17) ﷺ
en-Punycode (URI::UTF8::Punycode 1.05) xn--ﷺ-
ToASCII variant (AnyEvent::Util 7.17) ﷺ
Cases
ASCII uppercase ﷺ U+0026 (&) U+0041 (A) U+004D (M) U+0050 (P) U+003B (;) U+0023 (#) U+0058 (X) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
ASCII lowercase ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Uppercase (Perl uc) ﷺ U+0026 (&) U+0041 (A) U+004D (M) U+0050 (P) U+003B (;) U+0023 (#) U+0058 (X) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Lowercase (Perl lc) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Uppercase_Mapping(C) ﷺ U+0026 (&) U+0041 (A) U+004D (M) U+0050 (P) U+003B (;) U+0023 (#) U+0058 (X) U+0046 (F) U+0044 (D) U+0046 (F) U+0041 (A) U+003B (;)
Lowercase_Mapping(C) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Case_Folding(X) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
NFKC_Casefold(X) ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)
Compatibility case folding ﷺ U+0026 (&) U+0061 (a) U+006D (m) U+0070 (p) U+003B (;) U+0023 (#) U+0078 (x) U+0066 (f) U+0064 (d) U+0066 (f) U+0061 (a) U+003B (;)

Fonts

Languages

lang=enﷺ
lang=jaﷺ
lang=zhﷺ
lang=zh-cnﷺ
lang=zh-twﷺ
lang=zh-hkﷺ
lang=zh-moﷺ
lang=zh-sgﷺ
lang=zh-hans-cnﷺ
lang=zh-hant-twﷺ
lang=koﷺ
lang=viﷺ

Writing modes

dir=ltrﷺ
dir=rtlﷺ
'writing-mode: vertical-rl'ﷺ

CSS fonts

cursiveﷺ
fantasyﷺ
monospaceﷺ
sans-serifﷺ
serifﷺ
-manakai-defaultﷺ
-moz-use-system-fontﷺ
-apple-systemﷺ
-moz-buttonﷺ
-moz-desktopﷺ
-moz-dialogﷺ
-moz-documentﷺ
-moz-fieldﷺ
-moz-infoﷺ
-moz-listﷺ
-moz-pull-down-menuﷺ
-moz-windowﷺ
-moz-workspaceﷺ
captionﷺ
iconﷺ
menuﷺ
message-boxﷺ
small-captionﷺ
status-barﷺ
system-uiﷺ
font-style: italicﷺ
font-variant: small-capsﷺ
font-weight: 100ﷺ
font-weight: 200ﷺ
font-weight: 300ﷺ
font-weight: 400ﷺ
font-weight: 500ﷺ
font-weight: 600ﷺ
font-weight: 700ﷺ
font-weight: 800ﷺ
font-weight: 900ﷺ

Web fonts

OpenSansEmoji ﷺ
Mona ﷺ
小夏 ﷺ
Noto Color Emoji ﷺ
Noto Emoji ﷺ

2ch-compatible AA fonts

Note that your system might not have specified fonts.

MS PGothicﷺ
IPAMonaPGothicﷺ
Monapoﷺ
Monaﷺ
Mona (Web font)ﷺ
小夏ﷺ
小夏 (Web font)ﷺ

Other fonts

Note that your system might not have specified fonts.

Times New Romanﷺ
Arialﷺ
Arial Unicode MSﷺ
Helveticaﷺ
Helvetica Neueﷺ
Verdanaﷺ
Lucida Grandeﷺ
Courier Newﷺ
MS PMinchoﷺ
MS PGothicﷺ
Microsoft Yaheiﷺ
微软雅黑ﷺ
Meiryoﷺ
Osakaﷺ
Fira Sansﷺ
Droid Sansﷺ
Comic Sans MSﷺ
Hiragino Sans GBﷺ
Hiragino Kaku Gothic ProNﷺ
.SFNSDisplay-Regularﷺ
Segoe UIﷺ
Robotoﷺ
Oxygenﷺ
Ubuntuﷺ
Cantarellﷺ
PingFang SCﷺ
Symbolﷺ
Wingdingsﷺ
Wingdings 2ﷺ
Wingdings 3ﷺ
Webdingsﷺ
BlinkMacSystemFontﷺ